پروفایل من
محمد علی جواهری شیرازی
تماس با من
نویسنده (های) وبلاگ
آرشیو وبلاگ
اجرای سند ویژه فرا بخشی بند (ج)ماده 155قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی نویسنده: محمد علی جواهری شیرازی - ۱۳٩۱/٩/٢

نمونه پیوست


 

 

 

 برگ دادخواست

 

 
 

             با سمه تعالی

 

 

 

 

شاکی محترم  !آیا تا به حال در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نموده اید ؟                 خیر

 

مشخصات شاکی
حقیقی

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شماره ملی

تاریخ تولد

تابعیت

شغل

 

محمد علی

 

 

 

 

ایران

کارمند منابع طبیعی خوزستان

 

مشخصات شاکی
حقوقی

نام شرکت /موسسه / سازمان

شماره ثبت  شرکت

نام و نام خانوادگی دارندگان حق امضا

 

--

--

--

 

آدرس پستی:

 

 

شماره تلفن همرا ه                               

 


آدرس الکترونیکی                                                          Email

 

 

وکیل یا نماینده قانونی

شماره پروانه وکالت

تاریخ اعتبار پروانه وکالت

آدرس پستی / الکترونیکی / شماره تلفن همراه (وکیل)

 

--

--

 

--

 

--

 

طرف شکایت :

1- سازمان جنگلها ,مراتع وآبخیز داری کشور به آدرس تهران بلوار ارتش – بعد از  مینی سیتی-کد پستی 95575611

 

موضوع شکایت و خواسته : :تقاضای الزام واجرای سند ویژه فرا بخشی بند (ج)ماده 155قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی برپرداخت فوق العاده ویژه معادل حقوق ثابت وسختی شرایط کار معادل 80/حقوق ثابت   

 

 

شماره و تاریخ تصمیم /رأی مورد اعتراض :

 

ضمائم و مستندات : تصاویرمصدق احکام کار گزینی ,مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 29098/ت/248ه مورخ 11/584 وقانون استنادی  به شرح رای صادره از شعبه بیست وسوم دیوان عدالت اداری کشور به شماره 9109970902300375از پرونده 9009980900053599وشماره بایگانی 902084مورخ 20/2/91و کلاسه 23/90/2084        

 

 

شرح شکایت :    احتراماً ؛ مستندا به دلایل و مدارک پیوستی و تقدیمی به استحضار می رساند برابر با قوانین و مقررات حاکم بر آئین دادرسی دیوان عدالت اداری کشور خصوصا در اجرای مواد 1 و 13 قانون دیوان عدالت اداری  مصوب 25/9/85 و با عنایت به اصل 173 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران   محرز ومسلم است که منطبق ومستفاد از  ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1341 منابع طبیعی ومطلق  عرصه واعیانی جنگلها ؛مراتع وبیشه های طبیعی واراضی جنگلی   جز اموال عمومی محسوب شده و متعلق به دولت می باشد و بدیهی است  که  طبیعتاً  این اموال   می بایست توسط یکی از سازمانهای حاکمیتی به منظور حفاظت و بهره برداری و توسعه تحت  مراقبت وتولیت قرار گیرد. بنابراین برابر با ماده 2 قانون منابع طبیعی در خصوص ملی شدن جنگلها مراتع کشور این تولیت  پرمخاطره و مهم بر عهده سازمان جنگلبانی (سازمان جنگلها مراتع و ابخیزداری کشور)گذاشه شده است و متعاقبا با  تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 نیز حفظ احیاء و توسعه بهره برداری بهینه منابع طبیعی کشور بر عهده این سازمان می باشد. همچنین با امعان نظر بر اصل 45 قانون اساسی اختیار این اموال تحت عنوان انفال و ثروتهای عمومی برعهده حکومت اسلامی قرار دارد وحکومت نیز این وظیفه را بر عهده ساز مان متبوعه شاکی گذاشته است  لذا ؛ مسلما این امر محقق نخواهد گردید مگر با وجود و حضور کارکنان سازمان مشتکی عنه .

 

صحت امضاء نام:                             نام خانوادگی:                                                                     مورد گواهی است.

امضا/ اثرانگشت

شاکی / وکیل /نماینده قانونی

 

 

 

 

 

 به شعبه                                           ارجاع می شود.     

   

                                                                امضا

                                                            رئیس / معاون دیوان عدالت اداری

تاریخ ثبت :                                            /       /         13                             

شماره ثبت :                            / 099809000/

                             

     

 

  ادامه شرح شکایت

 

بطور واضح ومشهود  در پی انجام این وظیفه سنگین و مخاطره ساز همواره و به طور همیشگی برای مقابله با افراد سود جو من جمله زمین خواران و متجاورزین و قاچاقچیان (سوداگران ) این منابع حوادث ناگوار و انکار ناپذیری در حین انجام وظیفه ایجاد خواهد شد همانند مواردی که اتفاق افتاده و منجر به شهادت 13 نفر و بعضا جانبازی و معلولیت و مجروحیت 390 تن از کارکنان این سازمان گردیده است و تا زمانی که این اموال به عنوان ثروتهای ملی تحت عنوان منابع طبیعی وجود دارند بروز هر یک از حوادث فوق اجتناب ناپذیر وغیر قابل انکار است . به تعبیر دیگر می بایستی اذعان نمود عمل به انجام وظایف  محوله از سوی هریک از کارکنان منابع طبیعی به عنوان ضابطین خاص قوه قضائیه و عمل به انجام تکالیف قانونی دائماً  دراراضی و یا عرصه های جنگلی و مرتعی و بیابانی کشورکه در برخورد با متصرفین و متجاوزین و یا زیاده خواهان بروز می نماید در هر لحظه  با تهدیدهای جانی، مالی و حتی حیثیتی و شرافتی همراه خواهد بود و بعضاً نیز در مناطق جنگلی عموماًو حتی مرتعی با مخاطرات و حوادثی به ویژه حمله از سوی حیوانات وحشی که چندین مورد آن در استان چهارمحال و بختیاری به وقع پیوسته و نیز عوامل غیر قابل پیش بینی  ناشی از خشم طبیعت از جمله سیل وطوفان واتش سوزی در جنگلها ومراتع  منجر به بروز حوادث جسمی و روحی طاقت فرسا  خواهد شد که اثرات زیانبار و غیر قابل جبرانی را از خود برای  کارکنان بر جای گذاشته که هیچ امکان و فرصت دیگری را در جهت جبران این لطمات وآسیبها   نمی توان بدست آورد.

 به همین دلایل مهم و ضروری بوده که قانون گذار در فصل پنجم بندهای 5و6  توانمند سازی ساختار مدیریت محیط زیستی وبه منظور جبران خسارات و زحمات کارکنان دستگاههای اجرایی در امورووظایف  حاکمیتی، دولت را به پرداخت فوق العاده ویژه سختی محیط کار ملزم و مکلف نموده است و در اجرای سند فرابخشی موضوع بند (ج) ماده155 قانون برنامه چهارم مورد عنایت و تصویب قانون گذار قرار گرفته است و متعاقب آن مصوبه هیات محترم وزیران کشور به شماره 290980/ت/248 مورخ 11/5/84 دراین باب صادرو به شماره 117306/100 مورخ 15/7/85 توسط رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت اجرا ایلاغ گردیده است و لیکن به دلایل غیر قابل توجیه و نامعلومی و متاسفانه تاکنون اجرای آن از طرف اداره کل امور اداری سازمان جنگلها مراتع و ابخیزدرای کشور علیرغم تکلیف به اعمال و اجرا و برقراری مزایای قانون مزبور و تهیه موجبات استفاده از ان  صورت نپذیرفته و مورد بی مهری و عدم توجه از سوی عوامل دست اندر کار گردیده و و مغفول مانده است.

 بر همین اساس  و بر پایه  قوانینی جاریه حکومتی  و نیز دادنامه  شماره9109970902300375 از پرونده کلاسمان 9009980900053599      صادره از سوی رئیس ومستشاران محترم شعبه بیست وسوم   دیوان عدالت اداری کشور مبتنی بر وارد دانستن شکایت احدی از همکاران سازمان به خواسته مطروحه و با عنایت بر  اصول نوزدهم وبیستم قانون اساسی کشور و در راستای  احترام به حقوق مسلم  مشمولین این قانون تقاضای عاجزانه وعاجلانه به صدور حکم شایسته بر الزام سازمان جنگلها مراتع و آبخیزدرای کشور واداره کل امور اداری ان سازمان به خواسته  اجرای مفاد سند ویژه فرا بخشی بند( ج) ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی به پرداخت فوق العاده ویژه معادل حقوق ثابت  و اعمال شرایط سختی کار معادل 80% حقوق ثابت و پرداخت  از زمان   اجرای این قانون   بر مبنای نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   در تمکین از قانون استنادی در حق شاکی  صادروابلاغ فرماید./     با تقدیم احترام

 

 

 

 

 

صحت امضاء نام:                             نام خانوادگی:                                                                 مورد گواهی است.

امضا/ اثرانگشت

شاکی / وکیل /نماینده قانونی

مستخرج از قانون و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

  

 دادخواست باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه نوشته شود و موضوع شکایت و خواسته صریح و منجز باشد . شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و مصدق اسناد و مدارک مورد استفاده خود را به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه پیوست دادخواست نماید و چنانچه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد باید رونوشت یا تصویر گواهی شده سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

آدرس : تهران – خیابان بهشت ( خیابان جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری کدپستی 1114733941

نشانی استعلام اینترنتی :  info@divan-edalat.ir         ,        www.divan-edalat.ir

 

 

 

 

 

 

تلفن گویا : 51200 - 021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
elettaria cardamomum (۱) آئین نامه اجرائی ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آ (۱) آتش‌سوزی (۱) آلودگی صوتی (۱) آلودگی هوا (۱) آیین دادرسی (۱) اثر بر روی درختان و گیاهان : (۱) اثرات باران های اسیدی (۱) اختلال سازمانی (۱) اراضی (۱) اراضی کشاورزی (۱) اطلاعات خواص دارویی (۱) اهواز (۱) بابونه chamomile (۱) باغها (۱) برآورد قیمت (۱) براورد خسارت (۱) بند (ج)ماده 155 (۱) بهداشت فردی و عمومی (۱) بیابان زایی (۱) بیابانزایی (۱) تراکتور (۱) جفظ کاربری (۱) دستور العمل اجرایی ماده 3 قانون حفاظت و بهره بردا (۱) راهنمای کشت (۱) عملکرد (۱) عناب (۱) قانون (۱) قانون آب (۱) قانون توزیع عادلانه آب (۱) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (۱) قانون مدنی (۱) قلمه زنی (۱) قوانین و آئین نامه ها (۱) قوانین و مقررات اصلاحات ارضی (۱) قیمت گذاری اراضی (۱) گزنه (۱) گیاهان دارویی (۱) گیاهان مرتعی (۱) مالچ (۱) مدیریت پایدار علفهای هرز (۱) معاد (۱) منابع طبیعی (۱) موات (۱) نقشه برداری (۱) هل (۱) کاربری اراضی (۱) کارشناسان رسمی دادگستری (۱) کارشناسی (۱) یونجه (۱)
دوستان من